MADU MAGNET | PATENT | MEDICINSKO SREDSTVO | TERAPIJSKI EFEKTI | BIOGRAFIJA | REFERENCE |STATISTIKA | KONTAKT | HOME

MADU MAGNET | PATENT | MEDICAL DEVICE | THERAPEUTIC EFFECTS | BIOGRAPHY | REFERENCES| STATISTICS |CONTACT | HOME


 

Primena

Zakrivljena savitljiva magnetna kloka se prvenstveno primenjuje za neinvezivno izmeštanje gvožđevitih stranih tela iz ljudskog organizma.

Klopka se postavlja na kožu pacijenta u slučajevima sveže ili zarasle povrede, kada je strano telo na inoperabilnom mestu ili kada svojim prisustvom izaziva zdravstvene tegobe.

Klopkom se istovremeno stimuliše bar jedna od okolnih akupunkturnih tačaka u području aplikacije, radi postizanja antidoloroznog i spazmolitičkog delova­nja.

Silom svog magnetnog polja udruženog sa gravitacionom silom klopka postepeno izmešta gvožđevito strano telo duž anatomskih struktura (mišića, mišićnih omotača, živaca, krvnih sudova i kostiju) sve dok se ono ne smesti pod kožu ili u deo organizma koji je pristupačan za hiruršku intervenciju, a najbliže moguće magnetnoj klopki.

Uobičajeno vreme od postavljanja klopke do dobijanja željenog rezultata je od 5 do 40 dana.

 

Prednosti postupka

  •  Izmeštanje se vrši postepeno, čime se postiže minimalno povređivanje okolnih anatomskih struktura.

  • Izmeštanjem je moguće dovesti geler pod kožu ili na povoljnije mesto za hiruršku intervenciju.

  • Istovremeno se postiže antidolorozni i spazmolitički efekat.

  • Kod nezaraslih povreda strano telo izlazi istim putem kojim je ušlo.

  • Primenljivost je efikasna u bolničkim, ambulantnim i terenskim uslovima.

  • Za vreme delovanja klopke osoba je sposobna za uobičajene aktivnosti.

  • Klopka i postupak nemaju potrebe za posebnim izvorima energije.

  • Klopka i postupak ne ugrožavaju život i zdravlje pacijenta.

  • Pod uticajem magnetnog polja klopka rane zaceljuju i skrađuje se vreme rekovalescencije zbog poboljšanja mikrocirkulacije.

Mere opreza

Ne primenjivati u trudnoći i kod osoba sa ugrađenim "pejs mejkerom".

Pri skladištenju klopku držati udanjenu od električnih uređaja i uređaja sa gvožđevitom strukturom.

 

REZULTATI LEČENjA RANjENIKA PRIMENOM SAVREMENIH I TRADICIONALNIH NAČINA LEČENjA UZ SADEJSTVO DVANAESTOKRAKOG PRAVOSLAVNOG KRSTA

 

Prim.dr.sc.med. Dušanka Mandić spec. medicine rada, profesor po pozivu u Školi za tradicionalnu medicinu i akupunkturu evropskog centra za mir i razvoj, Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.

Ratni sukobi na području bivše Jugoslavije doneli su velike patnje i stradanja kako vojnika tako i civila, ranjavanje i invalidiziranje ljudi i psihičke patnje prognanih, obespravljenih i lišenih svojih dobara, a često i dragih osoba bilo da su one poginule ili daleko odselile.

Poslednje četiri godine zdravstvo u Jugoslaviji funkcioniše u otežanim finansijskim uslovima i nivo zagarantovane zdravstvene zaštite je u padu, a dobrim delom oslonjen na entuzijazam i humanost pojedinih zaposlenih u zdravstvu.

U tako ootežanim uslovima neke klinike u Beogradu prihvatile su ponuđenu pomoć i udruženi tretmen ranjenika uz istovremenu primenu svih raspoloživih znanja i tehnika iz oblasti savremene tradicionalne medicine. Uz ovakav medicinski tretman ranjenici su dobijali kalendare sa dvanaestokrakim krstom.

Rad sa ranjenicima je u početku bio orijentisan samo na rad u bolničkim ustanovama a kasnije se proširio i na ambulantni tretman koji je sada u prevagi. Sav pruženi tretman je bio pretežno neinvazivne prirode i sada već, višegodišnje iskustvo, ukazuje na uočene prednosti ovako pruženog tretmana.

Cilj rada je da se ukaže na efikasnost lečenja udruživanjem svih raspoloživih metoda savremene i tradicionalne medicine, a uz sadejstvo viševekovno poznatog simbola pravoslavlja dvanaestokrakog krsta i uz verovanje u ovakvo sadejstvo i pomoć.

 Izvor podataka

Korišćeni su podaci o ranjenicima iz sledećih bolničkih ustanova:

§    Institut za medicinu rada i radiološku zaštitu “Dr D. Karajović” KSC

§    Specijalna ortopedsko hiruška bolnica “Banjica”

§    Institut za ortopediju i traumatologiju KSC

§    Medicinski centar Banja Luka,

a rad se nastavlja ambulantno i dalje.

Svi analizirani slučajevi tretirani su u četvorogodišnjem periodu od 1993. do 1996. godine.

Obrađeni su podaci za 97 bolnički tretiranih ranjenika i 20 ranjenika kontrolne grupe, koji su takođe tretirani bolnički savremenim medicinskim tretmanom, ali bez dodatnog tradicionalnog medicinskog načina lečenja i bez dvanaestokrakog krsta. Lečenje obe posmatrane grupe odvijalo se u istom vremenskom periodu i analizirane su starosno podudarne grupe. Poređeni su osnovni  hematološki i biohemijski parametri koji su redovno praćeni u okviru savremenog medicinskog načina lečenja.

METOD I NAČIN RADA

Svi ranjenici tretirani zbog ratnih povreda i pratećih poremećaja zdravstvenog stanja tretirani su pojedinačnim ili grupisanim akupunkturnim magnetima, a svi tretirani su posedovali dvanaestokraki krst na kalendaru sa obe strane koji su uvek držali ili nosili u svojoj blizini.

Akupunkturnim magnetima je vršena permanentna blaga stimulacija akupunkturnih tačaka, a pacijenti su naučeni da sami vrše akupresuru pojedinih tačaka svakodnevno pritiskajući preko već postavljenih magneta.    Magneti su mali feriti u keramici, inertni tj. nealergijski i mogu se prati.

Da bi se utvrdio tačan domet ovih mikro magneta u tkivu i prema udaljenim gožđevitim stranim telima izvršeno je merenje dometa, tj. reakcionog razmaka protonskim magnetometrom fabričke osetljivosti l n T a tačnosti 10 nT i utvrđeno da je u zvisnosti od veličine položaja i grupisanosti magneta taj razmak 15 do 50 cm. Magneti su veličine 4 do 90 mili  Tesla.

Konvencionalno je usvojeno da magneti prema koži budu orijentisani svojim severnim polom. Pričvršćuju se flasterom na kožu u području akupunkturnih tačaka, a za izvlačenje gvožđevitih stranih tela - gelera koristi se magnetna klopka u potkovičastom ili strelastom obliku. Izbor tačaka se vrši u skladu sa simptomatologijom i željenim terapijskim efektima.

Korišćeni su magneti koji se proizvode u našoj zemlji - proizvođač EI “Feriti”. Od maja 1993. godine fabrika je poklanjala mikromagnete za lečenje ranjenika. Rad sa ranjenicima je obavljan dobrovoljno bez novčane naknade, a i dalje se tako obavlja.

Većina pacijenata je tretirana zbog sledećih stanja:

§    saniranje bolnog sindroma

§    smanjenje otoka posle povređivanja i hirurških intervencija.

§    ubrzanje i poboljšanje zarastanja povreda mekih tkiva i kostiju

§    pomeranja, izmeštanja i evakuisanja stranih gvožđevitih tela zaostalih po ranjavanju

§    saniranje “fantomskog bola”

§    tretiranje psihičke uznemirenosti i nesanice, košmarnih snova i sl.

* Podaci su obrađeni na PC 486 uz korišćenje programa Excel, Harvard Graphics ver. 2 i 3.

 

REZULTATI RADA

Tretirani su pacijenti iz 27 različitih mesta boravka. Prosečna starost pacijenata je oko 33 godine. U ukuonoj populaciji pacijenata u početku dominiraju povrede vatrenim oružjem 58,82%, zatim eksplozivnim sredstvima 23,53%, što ukupno iznosi 82,35%. Kasnije dominiraju povrede nastale dejstvom eksplozivnih sredstava zastupljenih kod 75% ranjenih i ustrelne povrede kod 25% ranjenika. Eksplozivne povrede su praćene velikim razaranjem tkiva i često za sobom ostavljaju mnogobrojna strana metalna tela u organizmu rannjenika.

Sa stranim telima zaostalim po ranjavanju bilo je u početku 34% pacijenata a u 1995. godini 60% tako da je u ukupnoj populaciji u sve tri godine sa stranim telima bilo 39% ranjenika. Od ukupnog broja tretiranih pacijenata koji su posedovali strano telo u sve tri godine njih 40% imalo je u svom organizmu jedno strano telo, 13% dva strana tela, 7% tri strana tela, a 40% više od tri strana tela zaostala po ranjavanju. Neki od njih su imali preko sto stranih tela u svom organizmu.

Od ukupnog broja pacijenata tretiranih magnetima koji su imali strana tela kod njih 43% je strano telo vođeno magnetima i evakuisano pod kožu u periodu do 50 dana, kod 3% je bilo negvožđevito strano telo ( mesing, olovo) koje nije reagovalo na magnete, a kod 53% pacijenata je nakon završenog bolničkog lečenja pacijent sa postavljenim magnetima prosleđen na dalji nadzor teritorijalnom lekaru. Za dva slučaja je dobijena informacija sa terena da je strano telo evakuisano u mestu boravka.

Većina stranih tela su se primakla magnetu u periodu od 5-40 dana a dva strana tela su došla pod kožu nakon godinu dana. Sporo provlačenje omogućuje minimalno povređivanje anatomskih struktura i tkiva kroz koje ili kraj koga se provlači strano metalno telo.

Kod većine pacijenata praćeni su osnovni hematološki i biohemijski parametri, pa su isti analizirani i kod tretiranih magnetima i kod kontrolne grupe.

Dobijene srednje vrednosti kod ranjenika tretiranih akupunkturnim magnetima uz posedovanje dvanaestokrakog krsta za brzinu sedimentacije eritrocita ( prvi sat ) ukazuju da je srednja vrednost SE bila 59,84, a nakon 2-4 nedelje kontrolna vrednost SE (prvi sat) bila je 31,44, odnosno skoro dva puta manja u odnosu na prvi nalaz. Kod kontrolne grupe koja nije tretirana na ovaj način vrednosti SE pri prvom merenju bile su 41,11 a pri drugom 41,50 što ukazuje da je vrednost bila praktično nepromenjena. Takođe su zapažene razlike u vrednosti broja leukocita. Kod studijske grupe prva vrednost iznosila je 8,9 a druga 6,9, dok je kod kontrolne grupe prva vrednost bila 9,24 a druga 9,08 tj. praktično nepromenjena. Napominje se da su obe grupe pacijenata bile tretirane istovremeno i antibioticima i to u trajanju od 7-50 dana.

Testiranje hipoteze t-testom za obeležje brzine SE u prvom satu (prvo i drugo merenje) dobijeni su pokazatelji da postoji signifikantna razlika u studijskoj grupi između prvog i drugog merenja odnosno u vrednostima pre i posle terapije. Drugo merenje daje p < 0,01 što potvrđuje usmeravanje vrednosti ka normalizovanju uz umanjenje vrednosti SE za oko 48% u odnosu na prvo merenje, što kod kontrolne grupe nije zabeleženo.

ZAKLjUČAK

Aplikacija mikro magneta za humanu primenu i lečenje ovim vidom nejonizujućeg zračenja uz pomoć dvanaestokrakog krsta i verovanja u njegovo dejstvo, i sadejstvo sa pozitivnom ličnom motivaciojom i verovanjem u isceljenje uz pomoć dvanaestokrakog krsta, kao metoda podrazumeva primenu savremenih tehnologija u tradicionalnoj medicini.

Udružena primena ovakvog lečenja ubrzava proces lečenja i normalizaciju zdravstvenog stanja ranjenika. Povoljni efekti lečenja dobijeni su kod preko 80% pacijenata. Pacijenti imaju pozitivan odnos  prema ovako kombinovanom lečenju u kome i sami mogu delimično da učestvuju.

Postavljanje magnetne klopke je specifična nova varijanta aplikacije permanentnih keramičkih mikro magneta. Ova varijanta obezbeđuje pomeranje, izmeštanje i evakuisanje pojedinačnih rasutih gvožđevitih stranih tela iz organizma pomerajuću ih veoma sporo što omogućava minimalno razaranje okolnog tkiva i anatomskih struktura kraj kojih se provlače.

Metoda je efikasna neinvazivna, jeftina i primenljiva u bolničkim, vanbolničkim i terenskim uslovima.

Pozitivni efekti su uočeni a koliko se do danas zna nisu ispoljeni nikakvi sporedni ili negativni efekti ovakve terapije.

 

MADU MAGNET | PATENT i MEDICINSKO SREDSTVO | TERAPIJSKI EFEKTI | BIOGRAFIJA | REFERENCE | statistika |KONTAKT | HOME
MADU MAGNET | PATENT & MEDICAL DEVICE | ThERAPEUTIC EFFECTS | BIOGRAPHY | REFERENCES| STATISTICS |CONTACT | HOME