MADU MAGNET | PATENT I MEDICINSKO SREDSTVO | TERAPIJSKI EFEKTI | BIOGRAFIJA | REFERENCE |STATISTIKA | KONTAKT | HOME

MADU MAGNET | PATENT & MEDICAL DEVICE | TERAPHEUTICAL EFFECTS | BIOGRAPHY | REFERENCES| STATISTICS |CONTACT | HOME


 

MAgnetno
Dubinsko
Unipolarno orijentisano polje

Ovako orijentisano magnetsko polje, kao vid energije bliske biofizičkim mehanizmima živih bića, dozvoljava principijelne promene u organizmu, na čemu su zasnovani metodološki principi i terapijski učinci.

MADU TRAKA

MEDICINSKO SREDSTVO MEĐUNARODNO PATENTNO ZAŠTIĆEN PRONALAZAK OBJAVLJEN U 98 ZEMALJA SVETA (PCT).

 

WIPO UN (Svetska organizacija za intelektualnu svojinu ) ocenjuje“MADU” traku kao:

INOVACIJU Novelty (N)

PRONALAZAČKI KORAK Inventive step (IS)

INDUSTRIJSKI PRIMENJIVU Industrial applicability (IA).

 

PRINCIPI I MEHANIZMI DELOVANJA MADU METODE

BIOFIZIČKI EFEKAT
Uticaj na vodu u njenu klasternu strukturu, uticaj na feromagnetike i paramagnetike, otvaranje jonskih kanala


BIOHEMIJSKI EFEKAT
Pospešuje rad K/Na pumpe, aktivira enzime, posebno metaloenzime, pospešuje stvaranje ATP

BIOELEKTRIČNI EFEKAT
Povećava sprovodljivost

 


MADU MAGNET | PATENT i MEDICINSKO SREDSTVO | TERAPIJSKI EFEKTI | BIOGRAFIJA | REFERENCE | statistika |KONTAKT | HOME
MADU MAGNET | PATENT & MEDICAL DEVICE | TERAPHEUTICAL EFFECTS | BIOGRAPHY | REFERENCES| STATISTICS |CONTACT | HOME