MADU MAGNET | PATENT I MEDICINSKO SREDSTVO | TERAPIJSKI EFEKTI | BIOGRAFIJA | REFERENCE |STATISTIKA | KONTAKT | HOME

MADU MAGNET | PATENT & MEDICAL DEVICE | TERAPHEUTICAL EFFECTS | BIOGRAPHY | REFERENCES| STATISTICS |CONTACT HOME


Kongres veterinarske medicine 2002, Zlatibor, Srbija, 10. Septembar 2002.

 

Apstrakt

Cilj rada je da pokaže mogućnosti lečenja grupe oboljenja krvnih sudova, mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva pomoću permanentnog magnetskog, dubinskog, unipolarno orijentisanog polja (MADU) aplikovanog na refleksogene zone (RZ) i zonule ili (akupunkturne) tačke (RT). MADU traka / dr sc. med Dušanka Mandić No PCT/YU 98/00018,WO99/60581/ je patentirano tehnički novo neinvazivno rešenje za prevenciju i lečenje provereno i ocenjeno u Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (WIPO UN).
Metod i način rada: Ambulantno su konzilijarno lečene grupe pacijenata sa oboljenjima arterijskih krvnih sudova , sa degenerativnim oboljenjima kukova i sa degenerativnim oboljenjima kolena. Korišćeni su permanentni magneti, jačine koja je 10-15 puta slabija od ispitanih i dozvoljenih nivoa od strane WHO. Merenja jačine magnetskog polja vršena su magnetometrom [Gaussmeter RFL, Zurich, Switzerland (preciznost: 10 Gauss-a do 10 kiloGauss-a)], a merenja reakcionog razmaka, odnosno dubine delovanja, protonskim magnetometrom [Portable Proton Magnetometer Model G-856A, EG&G, Geometrics, USA (preciznost: 50 nanoTesla)]. Magneti su postavljani na površinu tela u obliku jedne ili više traka (RZ) i fokusirano kao magnetofore (RT), okrenuti prema koži severnom stranom i pričvršćeni uz kožu pomoću flastera, zavoja ili dela odeće. Magnetske trake i magnetofore su kontinuirano nošene u toku 24 sata, više dana, meseci, pa čak i godina, zavisno od potrebe određene kliničkom slikom. Uspeh u terapiji vaskularnih promena je procenjivan na osnovu kliničke slike, praćenja veličine vaskularnih gangrenoznih defekata merenih u milimetrima u toku zarastanja i kolor Doppler ultrasonografije krvnih sudova.Praćenje uspeha u lečenju degenerativnih koštano zglobnih oboljenja vršeno je bodovanjem pomoću dijagnostičkog test-upitnika po Prof. dr sc. med. Ivanu Butkoviću, kojim su obuhvaćene subjektivne tegobe uz ocenu životnih mogućnosti, ocena Rtg nalaza i objektivno merenje pokretljivosti.
Rezultati rada
Kod pacijenata kojima je postavljena indikacija za amputaciju ekstremiteta zbog gangrene spašen je ekstremitet u 30% slučajeva i kontrolnim pregledom nakon 1 godine potvrdjeno održavanje tako poboljšanog stanja.
Poboljšanje stanja u grupi pacijenata sa degenerativnim koštano zglobnim oboljenjima cenjeno je na osnovu evidentnih radioloških znakova regeneracije u 67% pacijenata. U 20% pacijenata stanje je ostalo nepromenjeno tokom 12 meseci praćenja, a u 13% pacijenata došlo je do progresije bolesti, odnosno terapijski efekti nisu uočeni. Vreme trajanja tretmana bilo je od pet meseci do dve i po godine, sa prosečnom vrednošću od 1,4 godine.
Zaključak: Svojim uticajem na enzimske, metaboličke, vaskularne i druge tkivne procese, permanentno magnetsko, dubinsko, unipolarno orijentisano polje (MADU), primenjeno u dužem vremenskom periodu u obliku magnetnih traka i magnetofora, omogućava regenerativne procese u raznim tkivima u ovom slučaju prikazanih na vaskularnom i koštanozglobnom sistemu. Regenerativni procesi mogu biti toliko uspešni,da radjaju novu mrežu malih krvnih sudova koji preuzimaju funkciju obolelih i obliterisalih velikih krvnih sudova , a pored kvalitativne obnove strukture koštanog tkiva, može doći do nestanka sklerozirane zglobne pukotine i formiranja nove, koja omogućuje bolju i efikasniju funkciju zgloba.


UVOD
Tehnička dostignuća u medicini u poslednjem veku pružila su nove i velike mogućnosti u dijagnostici i terapiji i može se reći da smo svedoci tehničke ere u medicini.
Jedna od savremenih novina u medicini, koja je zasnovana na drevnim temeljima primene prirodnog magnetizma, starim više hiljada godina, je nova tehnologija u lečenju. koja podrazumeva terapijsku primenu MADU- magnetskog dubinskog, unipolarno orijentisanog polja - Mandić, D.:Patent PCT/ YU 98/00018 , WO 99/60581 Surface Magnetised Elastic Magnetic Strip and Application, P-214/98,broj 48907 od 19.08.2002,g
“MADU” traka, primenjena kao medicinsko sredstvo, je međunarodno patentno zaštićen pronalazak, objavljen u 98 zemalja sveta(PCT), ocenjen nakon pretraživanja od strane Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO UN) da je Inovacija /Novelty (N), Pronalazački korak/ Inventive step (IS) i Industrijski primenjiva/ Industrial applicability (IA).
Ovako orijentisano magnetsko polje, kao vid energije bliske biofizičkim mehanizmima živih bića, omogućava principijelne promene u organizmu. Uspeh u terapiji tumačen je i objašnjen do sada poznatim patofiziološkim mehanizmima delovanja.. Zapaženo je uređenje dipola i jona, vazodilatacija, poboljšanje viskoziteta tečnosti, spazmolitički efekat, povećanje temperature i intenziviranje metaboličkih procesa izloženog tkiva, ubrzanje zarastanja rana,brža resorpcija hematoma, kao i poboljšanje i ubrzanje reparativnih procesa u raznim tkivima.


CILJ RADA
Cilj ovog rada je da se ukaže na nove mogućnosti i efikasnost lečenja neinvazivnim delovanjem na živi organizam, primenom uticaja (dejstva) magnetskog, dubinskog, unipolarno orijentisanog polja (MADU) na oštećenja tkiva .

METOD I NAČIN RADA
Korišćeni su permanentni magneti (Ba -feriti i retke zemlje), jačine koja je 10-15 puta slabija od ispitanih i dozvoljenih nivoa od strane Svetske zdravstvene organizacije /Magnetic fields WHO 1987,Environmental Health Criteria 69 ,p.20,127-144 ISBN 92-4 154269 1,ISSN O250-863X./ /Magnetska polja vodič za zdravlje i zaštitu,prevod D.Mandić i sar.,str.17,21,YU ISSN 0354-5199,1995.,ISBN 86-7036-007-1).
Merenja jačine magnetskog polja vršena su magnetometrom u gausima tj. mT[Gaussmeter RFL, Zurich, Switzerland (preciznost: 10 Gauss-a do 10 kiloGauss-a)]. Merenja reakcionog razmaka, odnosno dubine delovanja, vršena su protonskim magnetometrom, i dostizala su dubinu od 1,5 do 55 cm [Portable Proton Magnetometer Model G-856A, EG&G, Geometrics, USA (preciznost: 50 nT,-nanoTesla)], a u zavisnosti od modela trake.
Praćeni su i tumačeni lokalni i opšti efekti.
Ambulantno su tretirani pacijenti sa obolelim arterijskim krvnim sudovima, a koji su ranije već lečeni poznatim medicinskim procedurama u više navrata u vremenskom periodu od 4meseca do 20 i više godina. . Ukupan broj pacijenata je 72, od toga sa promenama u formi angiopathiae diabeticae 21 pacijent (29,16%)( .MKB-10 179.2-179.8(E 10 - E 14)) i sa stenozama krvnih sudova 5l pacijent (70,83%)(.MKB-10- 170-179 ,173.0 - 173.9,177.1,) Medjunarodna klasifikacija bolesti,deseta revizija,1996.,ISBN 86-311-0307-1.

Druga grupa pacijenta obuhvatala je obolele osobe oba pola sa degenerativnim koštanozglobnim oboljenjima ,osteoporozom i sistemskim reumatskim bolestima.Statistički je obradjeno 257 osoba .Dominantna dg je Coxarthrosis (MKB-10 ,M-16 str558), a zatim dg Gonarthrosis (MKB-10 ,M-17 ,str 559).Ovi najveći zglobovi u ljudskom organizmu najčešće daju ograničenja životne i radne sposobnosti,pa su i rezultati postignuti u njihovom lečenju očigledni.

Patentno zaštićen pronalazak korišćen je u vidu jedne ili više MADU traka postavljenih na površinu tela, okrenutih prema koži severnom stranom i priljubljenih na njenu površinu pomoću flastera, zavoja ili dela odeće.Postavljanju traka predhodi primena MADU metodologije za uredjenje dipola u trajanju od 30 minuta do 120 minuta. Magnetne trake nošene su kontinuirano u toku 24 sata, više dana, meseci, pa čak i godina, zavisno od potrebe određene kliničkom slikom i postignutim stepenom poboljšanja. Dozvoljavalo se skidanje traka samo prilikom održavanja lične higijene. Nakon postavljanja trake (traka) svaki pacijent je dobio odštampano Uputstvo za nošenje i održavanje MADU trake.
Kod pacijenata tretiranih radi vaskularnih oboljenja dozvoljena je pauza u nošenju od 3 dana,nakon kontinuiranog nošenja od tri nedelje ,zatim su trake vraćane na isto ili drugo mesto,prema kliničkom nalazu.. Kontrolni pregledi su obavljani po potrebi u vremenskim intervalima od jednog dana do šest nedelja, a u zavisnosti od procenjene potrebe.Ukoliko su vremenski razmaci za kontrolu bili duži od 21 dan obavezno je uspostavljana telefonska informisanost o tekućem stanju,a pacijentima je dozvoljeno da se dopunski informišu o eventualno novim pitanjima.

Pacijenti sa oboljenjima koštanozglobnog sistema nose MADU trake u dužem vremenskom periodu kontinuirano ,najčešće ne manje od 6 meseci , a neki pacijenti ih nose već 4 godine. Tretman pre postavljanja traka ,kao i na svakoj narednoj kontroli podrazumeva primanu mMADU metodologije za uredjenje dipola.

Rad se obavlja timski za koštanozglobna oboljenja u timu su specijalista za ortopedsku hirurguiju i traumatologiju i specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, a za druga oboljenja angažuju se lekari drugih specijalnosti prema potrebi.

Tretiranje veterinarskih pacijenata obavlja se u saradnji sa lekarima veterinarske medicine.

REZULTATI RADA
Tretirano je ukupno 72 pacijenta sa oboljenjima arterijskih krvnih sudova, koji su pre tretmana imali povećane tegobe u trajanju od 3 meseca do 44 godine /prosečno10,36 godina/i svi su već bili lečeni uobičajenim medicinskim procedurama ambulantno ili bolnički .Starosna dob pacijenata se kretala od 32 godine do 82 godine.

TABELA I
Rezultati primene MADU trake u 1999.g i 2000.g (No 72 )

PACIJENTI
  MUŠKI ŽENSKI SANIRANO/POBOLJŠANO UKUPNO
  BROJ % BROJ % BROJ %   BROJ %
DIJABETIČNO
STOPALO SA
GANGRENOM
10 47,62 11 52,38 7 30,00 21 100,00
SUŽENJA ARTERIJSKIH KRVNIH SUDOVA (raznih, na raznim mestima)
39 76,47 12 23,53 38 74,51 51 100,00
UKUPNO 49 68,05 23 31,94 45 62,50 72 100,00

 


Prilikom kontrolnih pregleda praćeni su pokazatelji trofike kože i noktiju, pulsacija arterija ekstremiteta, prisustvo edema, temperatura kože i boja kože. kao i prateće ultrasonografsko ispitivanje prohodnosti krvnih sudova.

Najčešće uputne dijagnoze tretiranih pacijenata su:
*Occlusio a. femoralis superfitialis dex. Occlusio a. popliteae dex. hypertensio arterialis. Hyperlipidaemia. Diabetes mellitus.
*Angina pectoris. Diabetes mellitus. typ II. Dislipoproteinemia II a.
*Embolio art. fem.l. sin. Embolectomia facta est am I. Diabetes mellitus. typ II Angiopathia diabetica. Dyslipoproteinemia.
*Angina pectoris. Diabetes mellitus. typ II. Dislipoproteinemia II a.Hypertensio arterialis.
*Gangrena sicca digitorum pedis l.sin. 785.4, Mb.Leriche.Occlusio aa. femoralis superficialis bill.St. post thrombectomiam et patch plasticam cum Dacron patch a. illiacae ext. a. femoralis comm. et a. profundae femoris l.sin. a. a. II Hypertensio art.
*Obliteratio iliofemoralis l. dex.
*Phlebitis migrans cruris.St. post extirpationem VMS bill. factam a.m. II.Obliteratio aa. crurum utr.Vasculitis susp.
*Thrombangitis obliterans Buergeri
*Stenosis a. carotis internae bill (desno 75%, levo 85%)
*Stenosis a femoralis superfitialis.l.sin.gradus med.Occlusio a. tibio-peronealis.l.sin.Occlusio a.femoralis superfitialis.l.dex.

Kod pacijenata koji su imali i diabetes mellitus sa gangrenoznim promenama poboljšanje je postignuto u 7 slučajeva, tj. 30% od ukupnog broja od 21 pacijenata sa pomenutim oboljenjem. Grupu je sačinjavalo 10 muškaraca (47,62%) i 11 žena (52,38%). Nivo šećera u krvi kretao se od 3 m mol/l do 28 m mol/l sa srednjom vrednošću Med= 15,6 m mol/l i modnom vrednošću Mod=15 m mol/l Nivo holesterola kod ovih pacijenata bio je prosečno 7,58 m mol/l.. Kao prateću pojavu njih 19,35% imalo je arterijsku hipertenziju. Pre dolaska na ovu vrstu tretmana 41,93% ovih pacijenata koristilo je jednom ili više puta seriju tretmana u barokomori. Dijabetičari sa gangrenama, prethodno već tretirani na raznim klinikama, i sa postavljenim indikacijama za amputaciju prsta ili ekstremiteta, dolazili su na tretman nakon odbijanja radikalne intervencije. Sa već amputiranim jednim, donjim ekstremitetom zbog iste bolesti, bilo je 6 pacijenata, koji nisu prihvatili predloženu amputaciju i druge noge.
Sa raznim suženjima arterijskih krvnih sudova, na raznim mestima, tretiran je ukupno 51 (70,83%) pacijent, od toga 38 muškaraca (74,51%) i 13 žena (25,49%). Među njima su većinu, 35 (68,62%) od ukupno 51 pacijenta, činili oni sa “pušačkim” nogama, sa pušačkim stažom od 6 do 40 godina.Ukupno je bilo 64,52% pušača od kojih je u toku tretmana 19,35% ostavilo duvan.
Najranije poboljšanje pacijenti su osetili već u toku prve, konačno dobro prospavane noći. Pacijenti su tretirani MADU trakom, pored primene do tada uobičajene terapije, prosečno 21,75 meseci tj l godinu i 9,75 meseci. Ovaj vremenski period verovatno nije konačan jer nakon uspostavljanja stabilnog stanja prokrvljenosti neophodno je održavati stanje oksigenacije na najvišem mogućem nivou..

Druga grupa pacijenata je sa oboljenjima koštano zglobnog sistema . Statistički je obradjeno 257 pacijenata sa najčešćom dijagnozom Coxarthrosis .
Kod 67% od ukupnog broja posmatranih pacijenata postignuto je unapredjenje stanja tretirane koštano zglobne regije , kod 20 % pacijenta postignuto je zaustavljanje patološkog procesa koji je po svojoj prirodi uvek progresivan ,a kod 13% pacijenata patološki proces je progresivno vodio u propadanje koštanih struktura kao da terapija nije ni primenjena.

Tabela 2.- Ispitanici lečeni od artroze kuka prema prosečnom broju
postignutih poena na pojedinim pregledima

STATISTIČKI PARAMETRI
BROJ POSETA
JEDNA DVE TRI ČETIRI PET ŠEST
BROJ PACIJENATA 257 98 30 9 2 2
MININALAN BROJ POENA 26 31 47 62 67 53
MAKSIMALAN BROJ POENA 100 95 89 89 75 76
PROSEČAN BROJ POENA 60.86 67.96 74.80 78.11 71 64.50
STANDARDNA DEVIJACIJA 12.93 13.70

11.38

7.96 5.66 16.26
KOEFICIJENT VARIJACIJE U % 21.22 20.15 15.21 10.19 7.97 25.21

 


Ispitanici lečeni od artroze kuka ( n=98) prema broju poena
postignutim na prvom pregledu i prvom kontrolnom pregledu
-Interval pouzdanosti za verovatnoću p=0.95-

 

Ispitanici lečeni od artroze kuka ( n=30) prema broju poena
postignutim na prvom, drugom i trećem pregledu
-Interval pouzdanosti za verovatnoću p=0.95-

Praćenje je vršeno prema broju ostvarenih bodova (od mogućih 100) na prvom i svakom kontrolnom pregledu u trajanju od 1,5 do 2 godine. ( Tabela 1.)
Pacijenti su ostvarili
na prvom pregledu prosečno 60,89 bodova( sa minimalnim brojem bodova 26 i maksimalnim 100),
na drugom pregledu prosečan broj bodova je bio 68,09 ( sa minimalnim brojem bodova 31 i maksimalnim 95)
na trećem pregledu prosečan broj bodova je 75,41 (sa minimalnim brojem 47 i maksimalnim 89)
Porast broja bodova ukazuje na porast kvaliteta života tretiranih pacijenata.Kako je upitnik oformljen na maksimalno mogućih 100 bodova, to se poboljšanje kvaliteta života može izraziti individualnim unapredjenjem u procentima.
Testiranjem hipoteze odnosa prvog i trećeg pregleda za interval pouzdanosti za verovatnoću p= 0,95 dobijeno je signifikantno p < 0,001.

DISKUSIJA
Pozitivni efekti primene “MADU" trake postignuti u lečenju ovih pacijenata zasnivaju se na više različitih mehanizama delovanja,Tenforde T. S. (1992); Frankel R.B., Liburdy R. P. (1995) počev od modulacije potencijala K/Na pumpe kroz ćelijske membrane, Sadafi H. (1998) preko sinhronizacije sa endogenim oscilacijama Ca2+ jona u ritmu geomagnetne aktivnosti, Berridge M.J., Galione A. (1988); Berridge M.J., Bootman M.D. (1998) pa do konformacionih promena molekula vode. Olarsch G. (1999)
Jedan od najpoznatijih i najranije otkrivenih mehanizama delovanja permanentnog magnetskog polja predstavlja njegov analgetički i antiinflamatorni efekat u čijoj osnovi leži dejstvo na poboljšanje prokrvljenosti tkiva uslovljene intenziviranjem krvotoka i pojačanjem metaboličkih funkcija. Lawrence R., Rosch P.J., Plowden J. (1998); Kniazeva T.A., Otto M.P., Markarov G.S., Donova O.M., Markarova I.S. (1994) Poboljšanje krvotoka u magnetskom polju nastaje usled spazmolitičkog dejstva udruženog sa povećanjem viskoziteta krvi, Gorczynska E. (1988); Lud G.V. (1986) kao i oksigenacije ne samo tkiva, Tiller W.A. (1997) nego i eritrocita.Traikov L. (1996)
Bliži mehanizmi efekata odnose se na magnetna svojstva supstanci koje su izložene dejstvu unipolarno orijentisanog magnetskog polja koje uslovljava odgovor adekvatno orijentaciji u odnosu na linije sila i pravac vektora. Naučno je potvrđeno da se u magnetskom polju uređuju dipoli i joni, pravilno poput palisada, orijentišući se svojim pozitivnim polom ka negativnom [North ili Negative (N)] polu magneta..Baermann H.M. (2000) Odvajanje naelektrisanih čestica proporcionalno je jačini polja, brzini kretanja čestica i uglu između pravca naelektrisanja i vektora magnetskog polja. Zablotsky T.J. (2000) . Važan efekat dejstva negativnog pola predstavlja i neutralizacija pH tkivne tečnosti sa dominacijom alkalinizacije, Tiller W.A. (1997) što poboljšava aktivnost mnoštva enzima, posebno metaloenzima koji čine čak 1/3 od ukupnog broja svih enzima u organizmu. Veoma veliki uticaj na ponašanje tečnosti u magnetskom polju ima voda, koja u njemu ne samo da menja svoju konformacionu klasternu strukturu, nego i kristalizacionu formu rastvorenog kalcijum karbonata, Kmecl P., Jerman I., Škarja M. (2000) a moguće i drugih rastvorenih supstanci.
Antiinflamatornim, spamolitičkim i antitrombotičkim efektima magnetskog polja najveći doprinos daje njegovo inhibitorno dejstvo na produkciju citokina, interleukina 1 [interleukine 1 (IL-1)] i faktor nekroze tumora [tumor necrosis factor (TNF)] iz mnogih ćelija, Ryaby J.T. (1996); Lo Casto ... (2000) posebno epitelijalnih i makrofaga.Mehta S. (1996) Supresija ovih proinflamatornih citokina praćena je dodatnim povećanjem sekrecije interleukina 2 [interleukine 2 (IL-2)] iz normalnih ljudskih T-limfocita. Mehta S. (1996) Značaj povećanja IL-2 je u tome što je IL-2 regulatorni citokin koji ispoljava efekte na rast ljudskih T-limfocita i B-limfocita, a takođe stimuliše prirodni mehanizam odbrane preko prirodnih ćelija ubica [NK (natural killer) ćelija].
Aktivisane endotelijalne ćelije mogu da produkuju citokine, kao što je IL-1 ili TNF,Terr A.I. (1994) mada oni mogu biti i ekstravaskularnog porekla. Ridker P.M., Genest J., Libby P. (2001) IL-1 i TNF u endotelu krvnih sudova prouzrokuju niz promena, počev od povećanja permeabiliteta i strukturne reorganizacije ćelija, ekspresije adhezionih molekula na njima,Libby P. (2001), Libby P. (2001) .

Povećanjem metaboličke aktivnosti koje se ostvaruje dejstvom magnetskog polja poboljšava se i fagocitna sposobnost makrofaga i mikrofaga, Kubota H., Nishimura I., Negishi T. (2000) kao i produkcija iz njih NO, jednog od veoma potentnih vazodilatatora. Nepovređene endotelne ćelije, koje normalno luče antitrombocitne faktore, prostaciklin (PGI2) i NO koji sprečavaju adherenciju i agregaciju trombocita, Mitchell R.N., Cotran R.S. (1999) pod dejstvom magnetskog polja povećavaju svoj metabolizam, intenzivirajući produkciju ovih supstanci. NO ispoljava svoje vazodilatatorne efekte povećanjem produkcije intracelularnog inhibitora (I?B?) ekspresije gena transkripcionalnog regulatora nuklearnog faktora kapa B [nuclear factor kappa B (NK?B)].Libby P. (2001)-SRCE NK?B sistem reguliše mnogobrojne gene uključene u inflamatorne odgovore uopšteno, a u aterogenezu naročito.Peng H.B., Libby P., Liao J.K. (1995) Pored toga, oslobođeni NO sekretuje se u postsinaptički prostor i veže za gvožđe hem-grupe solubilnog enzima gvanilil ciklaze (guanylyl cyclase), pri čemu se ona aktivira i deluje na guanozin trifosfat [guanosine triphosphate (GTP)] povećavajući produkciju cikličnog guanozin monofosfata [cyclic guanosine monophosphate (cGMP)], preko koga se ostvaruje efekte NO. Gvožđe je moćan feromagnetni elemenat na koga bitno utiče magnetsko polje, čime se ubrzava produkcija NO i potenciraju vazodilatatorni i antitrombocitni efekti.
Pospešenjem metabolizma tkiva, poboljšava se i enzimska aktivnost ćelija, pogotovo katabolička aktivnost metaloproteinaza (MPs), čime se usporava i zaustavlja sinteza ekstracelularnog matriksa, a time akumulacija u zidu arterija. Tako se stvaraju uslovi za zaustavljanje patološkog procesa, lakše uklanjanje ateromatoznih promena, što sa vazodilatacijom dovodi do poboljšanja perfuzije tkiva.
Supresijom produkcije IL-1 pomoću magnetskog polja smanjuje se njegovo dejstvo da selektivno oštećuje pankreasne beta ćelije (b-ćelije) i izaziva promene nivoa insulina u plazmi. Oppenheim J.J., Ruscetti F.W., Faltynek C. (1994) Time se dodatno bitno poboljšava metabolizam tkiva, pogotovo kod osoba sa poremećajem sekrecije insulina i posledično slabom regulacijom glikemije.
. Na kraju dolazi do obnavljanja i oštećenih nervnih vlakana i uspostavljanja inervacije u zahvaćenom području, što je potvrđeno i u in vitro istraživanjima.Herbst E., Resig P., Ranney S., Sisken B.F. (2000); Sisken B.F., Midkiff P., Twehues A., Trumbo R. (2000) Na taj način, dejstvom permanentnog magnetskog polja stvaraju se svi uslovi za bolju regeneraciju oštećenog tkiva, što se postiže boljom vaskularizacijom i oksigenacijom, Gmitrov J., Ohkubo C. (1999) bržim sazrevanjem vezivnog tkiva, smanjenjem fibroznog, ožiljnog tkiva,Detlavs I. (1996) te poboljšanjem epitelizacije, da bi na kraju došlo do potpunog zarastanja rane. Semrov D. (1996)

Regenerativni procesi na koštano zglobnom sistemu pored ovih mehanizama oslonjeni su i na:

Modulaciju potencijala K/Na pumpe kroz ćelijske membrane, Sadafi H. (1998) preko sinhronizacije sa endogenim oscilacijama Ca2+ jona u ritmu geomagnetne aktivnosti, Berridge M.J., Galione A. (1988); Berridge M.J., Bootman M.D. (1998) pa do konformacionih promena molekula vode. Olarsch G. (1999) poput antena.

Regenerativni procesi mogu biti toliko uspešni da pored kvalitativne obnove strukture koštanog tkiva i obezboljavanja, može doći do nestanka sklerozirane zglobne pukotine i formiranja nove ,koja omogućava poboljšanje tj.povratak funkcije zgloba.

U hrskavičnom tkivu sinovijalnih tečnosti zglobova postoji mogućnost izrazitih pozitivnih efekata dejstva magnetnog polja na molekule vode i biomolekule. Osnovni sadržaj matriksa hrskavice u pogledu vode i biomolekula su proteoglikani zglobne hrskavice, makromolekuli osnovne supstance, koji se sastoje glikozaminglikana (hijaluronati, hondroitin sulfat, i keratan sulfat) Voet D. Voet J.G. 1995. i proteina vezanih kovalentnim i nekovalentnim vezama sa velikim negativnim naelektrisanjem, i oni su odgovorni za prisustvo velike količine VEZANE VODE. Krane S. M., Neer R. M. Hijaluronska kiselina kao glavni aksijalni glikozaminglikan je najodgovornija za polianjonska svojstva, jer njeni bočni ostaci imaju anijonski karakter, pa čvrsto vezuju katjone kao što su Na+, K+ i Ca2+. Takve strukturne karakteristike, sa velikom molekulskom masom i veoma brojnim anjonskim grupama, daju svakom hijaluronatu veliku zapreminu i posebnu čvrstoću. Veliki volumen i prateća rigidnost hijaluronata su posebno značajni ako se ima u vidu da jedan hidratisani molekul zauzima oko 1000 puta veći prostor od molekula u dehidratisanom, suvom stanju. Voet D., Voet J.G. 1995. U hrskavičnom tkivu oko 65 - 80% težine hrskavice čini voda.
Za regeneraciju hijaline hrskavice optimum je pH 7,6. Ćelijska membrana je /-/ negativno naelektrisana i pozitivni joni se uteruju kroz ćelijsku membranu što važi za potencijal zavisne kanale(voltažno zavisni) a postje i ligand zavisni kanali tj receptorski kanali.

METAPLAZIJA IZ VEZIVA
Bioelektrična koncepcija regulacije funkcije vezivnog tkiva u kostima, hrskavici i tetivama, kao i drugim tkivima izloženim dejstvu mehaničkih sila, zasniva se na biološkoj hipotezi funkcije prirodnih biomolekula kolagenih vlakana u ekstracelularnom matriksu kao biosenzora i provodnika koji ima slično provođenje nervnom. Regling G. (2000.) Po njoj mreža kolagenih vlakana predstavlja univerzalni bielektrični i/ili bioelektromagnetni energetski signalni sistem sastavljen od naelektrisanih biomolekula kolagenih vlakana koji funkcionišu na nivoima električnih potencijala mnogo manjim nego onim sa strujnim efektima, koji obezbeđuju biološku percepciju draži i provođenje signala. Đorđević D., Mandić D. (2001.)
..
ZAKLJUČAK
Postignuti rezultati, tumačeni i potvrđeni do sada poznatim patofiziološkim mehanizmima, daju za pravo da se u okviru tretiranja navedenih oboljenja OPRAVDANO doda i primena magnetskog, dubinskog, unipolarno orijentisanog polja (MADU). Svojim principijelnim delovanjem primena ovog fizičkog polja otvara nove mogućnosti za pružanje efikasnije zdravstvene zaštite i postizanja boljeg kvaliteta života.

LITERATURE

1. Alekseenko A.V., Gusak V.V. (1991): Treatment of trophic ulcers of the lower extremities using a magnetic field [Article in Russian]. Klin Khir 7: 60-63.
2. Baermann H.M. (2000): The influence of multipolar static magnetic field on the electrolytic system of the living organism with special reference to circular and radial pole patterns. Bioflex Magnets Medical Studies. Rheinmagnet, GmBH Medical Study. http://www.sanpro.at/ms4.htm
3. Berridge M.J., Bootman M.D. (1998): Calcium-a life and death signal. Nature 395: 645-648.
4. Berridge M.J., Galione A. (1988): Cytosolic calcium oscillators. FASEB J 2: 3074-3082.
5. Cotran R.S., Kumar V., Collins T. (1999): Acute and chronic inflammation. In: Basic pathology. 6th ed. Chapter 3. W.B. Saunders Company, Philadelphia, pp. 50-88.
6. Detlavs I. (1996): Influence of a static magnetic field on biochemical parameters of granulation-fibrous tissue in wound defects. EBEA Council meeting, 28 February - 3 March 1996, Nancy.
7. Frankel R.B., Liburdy R. P. (1995): Biological effects of static magnetic fields. Chapter 3. In: Polk C., Postow E. (eds.): Handbook of biological effects of electromagnetic fields. 2nd edit. CRC Press, Boca Raton.
8. Gmitrov J., Ohkubo C. (1999): Static magnetic field and calcium channel blocking agent combined effect on baroreflex sensitivity in rabbits. Electro- and Magnetobiology 18(1): 43-55.
9. Gorczynska E. (1988): Fibrinolytical processes in rabbits activated by the magnetic field. J Hyg Epidemiol Microbiol Immunol 32(4): 391-396.
10. Gu L., Okada Y., Clinton S., et al. (1998): Absence of monocyte chemoattractant protein-1 reduces atherosclerosis in low-density lipoprotein-deficient mice. Mol Cell 2: 275-281.
11. Herbst E., Resig P., Ranney S., Sisken B.F. (2000): EMF influence on neurite outgrowth in vitro. In: Biological effects of EMFs. Crete Conference 2000, 16-20 October 2000, Crete.
12. Kmecl P., Jerman I., Škarja M. (2000): Microwave electromagnetic field affects the corona discharge pattern of water. Electro- and Magnetobiology 19(2): 135-148.
13. Kniazeva T.A., Otto M.P., Markarov G.S., Donova O.M., Markarova I.S. (1994): The efficacy of low-intensity exposures in hypertension [Article in Russian]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult Jan 1: 8-9.
14. Kubota H., Nishimura I., Negishi T. (2000): Effects of 1.4 to 14 mTrms circularly, or 1 to 10 mTrms linearly polarized magnetic fields on macrophage phagocytosis. In: Biological effects of EMFs. Crete Conference 2000, 16-20 October 2000, Crete.
15. Lawrence R., Rosch P.J., Plowden J. (1998): Magnet thrapy: the pain cure alternative. Prima Health, Rocklin.
16. Libby P. (1995): The molecular bases of the acute coronary syndromes. Circulation 91: 2844-2850.
17. Libby P. (2001): The pathogenesis of atherosclerosis. In: Braunwald E., Fauci A.S., Kasper D.L., Hauser S.L., Longo D.L., Jameson J.L. (editors): Harrison’s principles of internal medicine. Part 13. Chapter 241. 15th ed. McGraw-Hill, New York, pp. 1377-1382.
18. Libby P. (2001): The vascular biology of atherosclerosis. In: Braunwald E., Zipes D.P., Libby P. (eds.): Heart disease: a textbook of cardiovascular medicine. 6th ed. Part IV. Chapter 30. W.B. Saunders Co, Philadelphia, pp. 995-1009.
19. Lo Casto A., Selerno S., Caccamo N., De Maria M., Cardinale A.E. (2000): Static magnetic field generated by a 0.5 T MRI unit affects release on TNF-alpha from J774 cells. In: Biological effects of EMFs. Crete Conference 2000, 16-20 October 2000, Crete.
20. Lud G.V. (1986): Effect of a constant magnetic field on blood circulation after experimental operations on arteries of the extremities [Article in Russian]. Vestn Khir 137(9): 87-88.
21. Magnetic Fields WHO 1987, Environmental Health Criteria 69, p.20, 127-144; ISBN 92-4 154269 1; ISSN 0250-863X
22. Magnetska polja vodič za zdravlje i zaštitu - prevod str.17, 21 YU ISSN 0354-5199; 1995.; ISBN 86-7036-007-1
23. Mandić, D. : Patent PCT/YU98/00018,WO99/60581 Surface Magnetized Elastic Magnetic Strip and Application
24. Medjunarodna klasifikacija bolesti : MKB-10: deseta revizija. Knj.1; str. 168-179; ISBN 86-311-0307-1; ID= 50623244
25. Mehta S. (1996): Human B-cell biology in electric and magnetic environments. http://www.niehs.nih.gov/emfrapid/extrmurabs/mehta.html 26. Mitchell R.N., Cotran R.S. (1997): Repair: cell regeneration, fibrosis, and wound healing. Chapter 3. pp. 47-59.
27. Mitchell R.N., Cotran R.S. (1999): Haemodynamic disorders, thrombosis, and shock. In: Cotran R.S., Kumar V., Collins T.: Basic pathology. 6th ed. Chapter 5. W.B. Saunders Company, Philadelphia, pp. 113-138.
28. Nowak T.J., Handford A.G. (1999): Healing. In: Essentials of pathophysiology: concepts and applications for health care professionals. 2nd ed. Chapter 4. WCB/McGraw-Hill, Boston, pp. 55-72.
29. Olarsch G. (1999): Fire in the water: how mineral becomes biology. © by David Yarrow. July 1999.
30. Oppenheim J.J., Ruscetti F.W., Faltynek C. (1994): Cytokines. In: Stites D.P., Terr A.I., Parslow T.G.: Basic & clinical immunology. 8th ed. Appleton & Lange, East Norwalk, pp. 105-123.
31. Peng H.B., Libby P., Liao J.K. (1995): Induction and stabilisation of I kappa B alpha by nitric oxide mediates inhibition of NF-kappa B. J Biol Chem 270: 14214-14219.
32. Ridker P.M., Genest J., Libby P. (2001): Risc factors for atherosclerotic disease. In: Braunwald E., Zipes D.P., Libby P. (eds.): Heart disease: a textbook of cardiovascular medicine. 6th ed. Part IV. Chapter 31. W.B. Saunders Co, Philadelphia, pp. 1010-1039.
33. Ross R. (1999): Atherosclerosis-an inflammatory disease. N Engl J Med 340: 115-126.
34. Rote N.S. (1998): Immunity. In: McCance K.L., Huether S.E.: Pathophysiology: the biologic basis for disease in adults and children. 3rd ed. Chapter 6. Mosby, St. Luis, pp. 174-204.
35. Ryaby J.T. (1996): Combined magnetic fields inhibit IL-1a and TNF-a dépendent NF-kB activation in osteoblast-like cells. EBEA Council meeting, 28 February - 3 March 1996, Nancy.
36. Sadafi H. (1998): The therapeutic applications of pulsed and static magnetic fields. In: Proceedings of the 2nd International Coference on Biolelctromagnetism. 15-18 February 1998, Melbourne, pp. 109-110.
37. Schoen F.J., Cotran R.S. (1999): Blood vessels. In: Cotran R.S., Kumar V., Collins T.: Basic pathology. 6th ed. Chapter 12. W.B. Saunders Company, Philadelphia, pp. 493-541.
38. Semrov D. (1996): Parameters of DC elecrical stimulation for chronic wound healing enhancement. EBEA Council meeting, 28 February - 3 March 1996, Nancy.
39. Sisken B.F., Midkiff P., Twehues A., Trumbo R. (2000): Static magnetic fields influence neurite outgrowth from central and periferal neurons in vitro. In: Biological effects of EMFs. Crete Conference 2000, 16-20 October 2000, Crete.
40. Tenforde T. S. (1992): Interaction mechanisms and biological effects of static magnetic fields. Gordon and Breach: Automedica 14: 271-293.
41. Terr A.I. (1994): Inflammation. In: Stites D.P., Terr A.I., Parslow T.G.: Basic & clinical immunology. 8th ed. Appleton & Lange, East Norwalk, pp. 137-150.
42. Tiller W.A. (1997): Science and human transformation: subtle energies, intentionality and consciousness. Pavior Publishing, Walnut Creec, California, pp. 1-40.
43. Traikov L. (1996): Static magnetic field can alter basic glycoprotein complex of the erythrocyte membrane. EBEA Council meeting, 28 February - 3 March 1996, Nancy.
44. Wight T.N. (1995):The extracellular matrix and atherosclerosis. Curr Opin Lipidol 6: 325-334.
45. Zablotsky T.J. (2000): The application of permanent magnets in musculoskeletal injuries. Bioflex Magnets Medical Studies. Zablotsky Medical Paper. http://www.sanpro.at/ms7.htm

BACK TO THE TOP

 


MADU MAGNET | PATENT i MEDICINSKO SREDSTVO | TERAPIJSKI EFEKTI | BIOGRAFIJA | REFERENCE | statistika |KONTAKT | HOME
MADU MAGNET | PATENT & MEDICAL DEVICE | TERAPHEUTICAL EFFECTS | BIOGRAPHY | REFERENCES| STATISTICS |CONTACT | HOME