MADU MAGNET | PATENT I MEDICINSKO SREDSTVO | TERAPIJSKI EFEKTI | BIOGRAFIJA | REFERENCE |STATISTIKA | KONTAKT | HOME

MADU MAGNET | PATENT & MEDICAL DEVICE | TERAPHEUTICAL EFFECTS | BIOGRAPHY | REFERENCES| STATISTICS |CONTACT HOME


IV Simpozijum akupunkturologa Jugoslavije


Udruženi terapijski efekti magnetne klopke i akupunkture

Prim. dr. sci. med. Dušanka Mandić
profesor po pozivu u školi za tradicionalnu–medicinu i akupunkturu
evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir UN

UVOD
Ratne povrede na tlu bivše Jugoslavije bile su razlog za pronalaženje tehničkih rešenja za minimalno invazivan način izmeštanja stranih tela sa magnetnim svojstvima koja su zaostala u organizmu nakon ranjavanja. Posle šestogodišnje primene ove metode lečenja, stečena su iskustva i kod tretiranja povreda na radu, u domaćinstvu, sportu, saobraćaju kao i kod jatrogeno zaostalih stranih gvožđevitih predmeta u telu pacijenta. Magnetna klopka je primenjivana udruženo sa akupunkturom. Metoda je pokazala niz prednosti, a moguće je primeniti je u bolničkim, ambulantnim i terenskim uslovima.

 

Cilj rada
Cilj rada je da se ukaže na efikasnost lečenja i dosadašnja iskustva iz primene nove metode i da se prikažu rezultati rada udružene primene magnetne klopke i akupunkture.


Izvor podataka
Korišćeni su podaci o pacijentima tretiranim bolnički i ambulantno na 15 zdravstvenih punktova u Jugoslaviji i Republici Srpskoj.


Metod i način rada
Magnetna klopka se aplicira na kožu pacijenta, fiksira flasterom uz istovremeno stimulisanje regionalnih i udaljenih akupunkturnih tačaka u cilju postizanja antidoloroznih i spazmolitičkih efekata.


Rezultati rada
Periodičnim praćenjem i analiziranjem statističkih pokazatelja proveravana je efikasnost ove metode u periodu tretiranja od 1992-97 godine (grafički prilog 1.). Analizom tretiranih pacijenata u prva tri meseca 1997. godine (grafički prilog 2.), ovom metodom je utvrđeno je da najveći deo pripadao:
1. Povredama oružjem 90,5% sa zastupljenošću: – zadobijene u ratu na prostorima bivše SFRJ 88,3% – zadobijene u II svetskom ratu 3,2% – zadobijene u mirnodopskim uslovima 8,5%
2. Povrede na radu 4,8%
3. Povrede u domaćinstvu 3,8%
4. Povrede u sportu 1,0%
U novije vreme ova metoda se sve češće koristi za povrede u mirnodopskim uslovima.
Optimalno vreme primene klopke je neposredno nakon povrede, ali pacijenti se najčešće obraćaju za ovaj vid pomoći nakon zarastanja povrede i to nakon proteklog vremena od 3 meseca do 53 godine nakon povređivanja.

Vremenski period za uspešno pokretanje stranog tela u organizmu zavisi od više činilaca i do sada nije utvrđena pravilnost dužine prelaska puta kroz pojedina tkiva u određenom vremenu. Najčešći period potreban za pomeranje stranog tela (grafički prilog 3.) bio je od 1-4 meseca kod 68,8% pacijenata, u kraćem periodu do 30 dana evakuisano je 17,5 % stranih tela, za ostalih 13,8% bilo je potrebno 4-12 meseci. Najčešće su stimulisane sledeće akupunkturne tačke UB11; SJ5; Li4; GB31; GB34; SP6; K3; UB62 i Extra 36. U proteklih 6,5 godina primene nisu zapaženi sporedni efekti niti komplikacije.
Od mera opreza zadržane su mere neprimenjivanja u trudnoći i kod pacijenata kojima je ugrađen “pace maker” dok se ne dokaže da li je i u navedenim slučajevima dozvoljena primena.


Zaključak
Metoda je ukazala na niz prednosti:
– izmeštanje se vrši postepeno u skladu sa anatomskim strukturama mišića, mišićnih omotača, nerava, krvnih sudova i kostiju, čime se postiže minimalno povređivanje okolnih struktura;
– iz inoperabilnih i teško dostupnih područja organizma moguće je izmestiti gvožđevito strano telo u pristupačniju zonu za hiruršku intervenciju, ili u “nemu” zonu gde će se uzrokovati najmanje tegobe;
– u toku primene klopke najčešće je moguće obavljanje redovnih životnih i radnih aktivnosti;
– klopka je malih dimenzija, jednostavna za primenu i nema potrebe za posebnim energetskim izvorima;
– keramički magneti koji čine klopku mogu se dezinfikovati hladnim postupkom i višekratno primenjivati.
Uočeni terapijski efekti potvrđuju opravdanost njene primene.


Grafički prilog 1.

REZULTATI PRIMENJENE TERAPIJE AKUPUNKTURNIM MAGNETIMA U TOKU 1993., 1994., 1995. I 1996. GODINE
(N = 120)

PRIMENA AKUPUNKTURNIH MAGNETA VEROVATNOĆA (P)

  Poboljšano Nepromenjeno Ukupno (P)
BOLNI SINDROM 74 12 86 P < 0.000009
STRANO TELO 27 12 39 P < 0.05
REAKTIVNA NEUROZA 19 2 21 Mali uzorak
NEURALGIJA 14 0 14 Mali uzorak
FANTOMSKI UD 6 0 6 Mali uzorak

Postoji značajna korelacija – asocijacija, poboljšanja stanja kod ranjenika uz primenu dodatne terapije uz sadejstvo mikromagneta i dvanaestokrakog krsta.

Grafički prilog 2.

BROJ SLUČAJEVA I VRSTE POVREDA TRETIRANIH MAGNETNOM KLOPKOM
(N = 150) U 1997. (DO 15.03.97.)


Grafički prilog 3.

POMERENO ILI EVAKUISANO STRANO TELO UZ PRIMENU MAGNETNE KLOPKE U 1997. (N = 80) 

MADU MAGNET | PATENT i MEDICINSKO SREDSTVO | TERAPIJSKI EFEKTI | BIOGRAFIJA | REFERENCE | statistika |KONTAKT | HOME
MADU MAGNET | PATENT & MEDICAL DEVICE | TERAPHEUTICAL EFFECTS | BIOGRAPHY | REFERENCES| STATISTICS |CONTACT | HOME